Quiz;;, Lestarikan Bahasa Daerah!! Utamakan bahasa Daerah!!, | =, 1 materi untuk 3 soal., ________________, 1. Pira cacahe tembang macapat?, 2. Apa iki tembang macapat?, 3. Terangake jinis-jinise tembang macapat!, ________________, Good Luck

Posted on


Quiz;;


Lestarikan Bahasa Daerah!! Utamakan bahasa Daerah!!

email protected| =

1 materi untuk 3 soal.
________________
1. Pira cacahe tembang macapat?
2. Apa iki tembang macapat?
3. Terangake jinis-jinise tembang macapat!
________________
Good Luck​

Wangsulan

1. Pira cacahe tembang macapat?

➡️ Ana 11.

2. Apa kang diarani tembang macapat?

➡️ Tembang macapat minangka salah siji wujud tembang tradhisional ing tlatah Jawa. Diarani tembang tradhisional, amarga kaiket paugeran/aturan tartamtu kayata guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu.

3. Terangake jinis-jinise tembang macapat!

➡️ Tembang macapat iku jenise ana 11, jlentrehane kaya mangkene :

 1. Mijil : nggambarake laire bayi.
 2. Maskumambang : nggambarake wektu isih bocah.
 3. Sinom : nggambarake wektu nom-noman.
 4. Durma : waktu nom kang gampang kena godha dening kahanan.
 5. Asmaradana : wis wiwit kepranan/gandrung wong liya (lanang/wadon liya)
 6. Kinanthi : nggambarake nalika omah-omah.
 7. Dhandhanggula : nggambarake umur kang wus diwasa, wis kudu nata bebrayan.
 8. Gambuh : kadiwasaning jiwa, wus bisa manunggalake cipta, rasa, karsa lan karya.
 9. Pangkur : waktu kang wus lalu yuswa (lansia) kang wus ngungkurake kadonyan.
 10. Megatruh : wektu puput yuswa/mati.
 11. Pocung : mati dipocong.

Penjelasan

{Macapat}

Macapat kerep dijarwakake minangka maca papat-papat awit carane maca pancen rinakit saben patang wanda.

» Paugeran Macapat :

Macapat yaiku tembang utawa puisi gagrag lawas kanthi paugeran-paugeran tartamtu, yaiku nduweni guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu kang dadi paugerane.

 1. Guru gatra yaiku cacahing gatra/larik ing saben pada (bait).
 2. Guru wilangan yaiku cacahing wanda (suku kata) ing saben gatra.
 3. Guru lagu yaiku tibaning swara (a,i,u,e,o) ing pungkasane gatra.

Macapat iki uga sinebut tembang macapat asli, kang umume dienggo sumrambah ing ngendi-ngendi.

 • » Urut-urutane tembang Jawa iku padha karo lelakoning manungsa saka mulai bayi abang nganti tumekaning pati.

Waca maneh

 1. Watak tembang macapat => brainly.co.id/tugas/29508015
 2. Sasmita tembang macapat => brainly.co.id/tugas/14382143
 3. Paugeran tembang macapat => brainly.co.id/tugas/6158582

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 8

Materi : Piwulang 6 – Macapat

Kata Kunci : Pangertene tembang macapat, jinise macapat, cacahe macapat

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 8.13.6

—————————–

Semoga membantu.


Leave a Reply

Your email address will not be published.