Pliss, udah deket deadline…..

Posted on


Pliss, udah deket deadline…..​

3927eb42459e8462db59b65200519553

Penjelasan:

4. a. Perbandingan koefisien ~ perbandingan volume

C2H5OH : O2 : CO2 : H2O = 2 : 5 : 4 : 2

V O2 = ( 5 / 2 ) x 5 L = 12,5 L

V CO2 = ( 4 / 2 ) x 5 L = 10 L

V H2O = ( 2 / 2 ) x 5 L = 5 L

b. Jmlh molekul CO2 = n x 6,02×10^23

6,02×10^23 = n x 6,02×10^23

n = 1 mol

Jmlh molekul NH3 = n x 6,02×10^23

3,01×10^24 = n x 6,02×10^23

n = 5 mol

Hukum perbandingan molekul:

V CO2 / V NH3 = n CO2 / n NH3

5 / V NH3 = 1 / 5

V NH3 = 25 L

6. Perbandingan koefisien ~ perbandingan volume

10 NxOy => 10 NO + 5 O2

Ruas kiri ~ ruas kanan

10 Nx = 10 N => x = 1

10 Oy = 20 O => y = 2

Rumus : NO2


Leave a Reply

Your email address will not be published.