Panuto:Basahin nang mabuti at suriin kung ang pangungusap ay opinyon lamang o katotohanan. Isulat ang O kung ito ay opinyon at K kung katotohanan., _____1.Sa palagay ko si Marie ang mananalo sa parimpalak. , _____2.Ayon kay Satiago et al., (2000),ang kahirapan ng Pilipinas ay bunga ng katamaran ng mga Pilipino., _____3.Para sa manga Pinoy, ang pagwawalis sa gabi ay malas., _____4.Mas masayang kasama ang mga kaibigan kaysa sa mga magulang., _____5.Lahat tayo ay ginawa ng Diyos na may sari-sariling talento at kakayahan.,

Posted on


Panuto:Basahin nang mabuti at suriin kung ang pangungusap ay opinyon lamang o katotohanan. Isulat ang O kung ito ay opinyon at K kung katotohanan.


_____1.Sa palagay ko si Marie ang mananalo sa parimpalak.

_____2.Ayon kay Satiago et al., (2000),ang kahirapan ng Pilipinas ay bunga ng katamaran ng mga Pilipino.

_____3.Para sa manga Pinoy, ang pagwawalis sa gabi ay malas.

_____4.Mas masayang kasama ang mga kaibigan kaysa sa mga magulang.

_____5.Lahat tayo ay ginawa ng Diyos na may sari-sariling talento at kakayahan.

Answer:

1.O

2.K

3.K

4.O

5.K

Explanation:

Sana makatulong at sana maka brainliest


Leave a Reply

Your email address will not be published.