Panuto: Sumulat ng isang sanaysay na nakaimpluwensiya sa iyo sa pagsasabuhay, ay iyong obra nang hindi bababa sa limang (5) pangungusap., Pamantayan sa pagmamarka

Posted on


Panuto: Sumulat ng isang sanaysay na nakaimpluwensiya sa iyo sa pagsasabuhay


ay iyong obra nang hindi bababa sa limang (5) pangungusap.
Pamantayan sa pagmamarka

Answer:

In his message to the students in the College of Arts and Sciences, Dean Boocker explains the importance of “making knowledge matter.” We believe that means helping you develop useful, real-world skills alongside the sense of fulfillment and enrichment that studying English can provide.

if u think this is useful thank me and brainly this if u want


Leave a Reply

Your email address will not be published.