Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang.PASAGOT PO PLZZZ..

Posted on


Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang.PASAGOT PO PLZZZ..​

8687b58da3837127f91eeb81aee47453

Answer:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. B

6. A

7. A

8. C

9. B

10. C

11. D

12. D

13. C

14. C

15. D

16. C

17. A

18. A

19. ng (bagong aklat)

20. at (kape at gatas)

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.