Panuto: Ipabasa nang malakas sa iyong tagapag-alaga ang tekstong kasunod., Pakinggan mo itong maigi at unawain. Pagkatapos, isagawa mo ang mga, mungkahing gawain na kasunod., Ang pandemyang COVID-19 ay isang sakit na nakahahawa dulot ng isang, virus. Dahil dito, kailangan natin ang puspusang pag-iingat at pangangalaga sa, ating mga sarili para maiwasan ito. Mahirap o mayaman ka man ay puwede kang, dapuan ng sakit na ito. Kaya, huwag natin ipagsawalang-bahala ang pandemyang, ito. Mahigpit nating sundin ang mga protocols na iminumungkahing gawin nang, maiwasan nating mahawa sa sakit na ito., Kay sarap mamuhay nang malaya, walang itinakdang oras nang paglabas at, pag-uwi ng bahay! Yung puwede kang lumabas sa kahit na anong oras, maglaro sa, plaza, sa kalye o sa kahit na anong lugar na gusto mong puntahan. Yung hindi, limitado ang oras ng paglalaro at gumala kahit saan. Masaya, hindi ba?, Binago ng pandemya ang buhay nating lahat, mahirap lalong lalo na sa mga, umaasa lang sa kanilang arawang kita. Limitadong oras lamang ang ibinibigay sa, kanila para lumabas ng bahay at makapagtrabaho. Hindi na rin pwedeng, dumiskarte ng ibang pagkakakitaan dahil kailangan nilang mag-ingat sa lahat ng, oras para makaiwas sa nakamamatay na sakit na ito. Pero huwag kang mag-aalala,, babalik din tayo sa dati. May awa ang Panginoon., – Jesusan G. Tulipas, Guro sa Filipino 5, P.M. Geta Laoang II District, Gawain A. Panuto: Bumuo ng mga tanong batay sa napakinggan mong teksto gamit, ang mga salitang pananong na bakit, ano, sino, kailan, at paano? Isulat ang sagot, sa iyong kuwaderno., moglasalungat at magkasingkahulugan

Posted on


Panuto: Ipabasa nang malakas sa iyong tagapag-alaga ang tekstong kasunod.


Pakinggan mo itong maigi at unawain. Pagkatapos, isagawa mo ang mga
mungkahing gawain na kasunod.
Ang pandemyang COVID-19 ay isang sakit na nakahahawa dulot ng isang
virus. Dahil dito, kailangan natin ang puspusang pag-iingat at pangangalaga sa
ating mga sarili para maiwasan ito. Mahirap o mayaman ka man ay puwede kang
dapuan ng sakit na ito. Kaya, huwag natin ipagsawalang-bahala ang pandemyang
ito. Mahigpit nating sundin ang mga protocols na iminumungkahing gawin nang
maiwasan nating mahawa sa sakit na ito.
Kay sarap mamuhay nang malaya, walang itinakdang oras nang paglabas at
pag-uwi ng bahay! Yung puwede kang lumabas sa kahit na anong oras, maglaro sa
plaza, sa kalye o sa kahit na anong lugar na gusto mong puntahan. Yung hindi
limitado ang oras ng paglalaro at gumala kahit saan. Masaya, hindi ba?
Binago ng pandemya ang buhay nating lahat, mahirap lalong lalo na sa mga
umaasa lang sa kanilang arawang kita. Limitadong oras lamang ang ibinibigay sa
kanila para lumabas ng bahay at makapagtrabaho. Hindi na rin pwedeng
dumiskarte ng ibang pagkakakitaan dahil kailangan nilang mag-ingat sa lahat ng
oras para makaiwas sa nakamamatay na sakit na ito. Pero huwag kang mag-aalala,
babalik din tayo sa dati. May awa ang Panginoon.
– Jesusan G. Tulipas, Guro sa Filipino 5, P.M. Geta Laoang II District
Gawain A. Panuto: Bumuo ng mga tanong batay sa napakinggan mong teksto gamit
ang mga salitang pananong na bakit, ano, sino, kailan, at paano? Isulat ang sagot
sa iyong kuwaderno.
moglasalungat at magkasingkahulugan​

at_answer_text_other

palagi mag suot ng facemask and faceshield para iwas covid 19 at panitiliin ang social distancing

at_explanation_text_other


Leave a Reply

Your email address will not be published.