Kepala= ?, apel emas= ?, hati = ?, apel emas + hati \xd7 kepala = ???,

Posted on


Kepala= ?
apel emas= ?
hati = ?
apel emas + hati × kepala = ???


7d28691c12871485857432ae73cea7b6

Jawaban:

apel emas + hati × kepala

= 3 + (2 × 7)

= 3 + 14

= 17

Penjelasan dengan langkah-langkah:

kepala = 7

apel emas = 3

hati = 2

  • hati × hati + kepala = 2×2+7 = 11
  • kepala × kepala + hati = 7×7+2 = 51
  • apel + apel + kepala = 3+3+7 = 13
  • apel + hati × kepala = 3+2×7 = 17

jadi hasil apel emas+hati×kepala adalah 17

semoga membantu..


Leave a Reply

Your email address will not be published.