A. Wacanen dhisik banjur wangsulana pitakon ing ngisor ikil, 1. Apa irah-irahane wacan ing dhuwur?, Wangsulan:, 2. Sultan Agung Anyakrakusuma iku ratu ing ngendi?, Wangsulan:, 3. Sapa kang dimungsuhi Sultan Agung?, Wangsulan:, 4. Menyang ngendi Sultan Agung nglurug?, Wangsulan:, 5. Apa asile anggone nglurug?, Wangsulan:

Posted on


A. Wacanen dhisik banjur wangsulana pitakon ing ngisor ikil


1. Apa irah-irahane wacan ing dhuwur?
Wangsulan:
2. Sultan Agung Anyakrakusuma iku ratu ing ngendi?
Wangsulan:
3. Sapa kang dimungsuhi Sultan Agung?
Wangsulan:
4. Menyang ngendi Sultan Agung nglurug?
Wangsulan:
5. Apa asile anggone nglurug?
Wangsulan:​

6710477818c780f5ffc01665ec73465a

Jawaban:

fotonya burem, susah diterjemahinnya

cuma ketemu :

1. Sultan Agung Anyakrakusuma

2. Kraton Mataram

3. ?

4. ?

5. ?


Leave a Reply

Your email address will not be published.