____________1. Ang bawat tao sa mundo ay nagtataglay ng mga pagpapahalaga, ngunit hindi nalilinang ang mga ito sa loob lamang ng isang magdamag., ____________2. Ang pagnais ng taong takasan ang konsekuwensiya ng kanyang kilos ay ang pagnais na takasan ang kalayaan., ____________3. Ayon kay Esteban (1990) hindi maaaring gampanan ng mga magulang at guro ang maiparamdam sa mga bata ang paggalang sa kanilang pagiging tao , ____________4. Dapat maunawaan ng isang tinedyer na katulad mo na mahalagang matutuhan ang mapanagutang paggamit ng kalayaan., ____________5. Ang maimulat sa kung paano inuunawa ng isang bata ang tama at mali ay hindi, maaring gampanan ng mga magulang at guro., ____________6. Ang isang kilos na masama ay maaaring ipagwalang-bahala. katulad ng pananakit ng kapwa, pisikal man o emosyonal, na nagiging paraan ng mga kabataang katulad mo upang magsaya o malibang, ____________7. kapag isinasabuhay na ang mga pagpapahalaga, nangangahulugan ito na unti-unti nang mahuhubog ang iyong kilos o gawi na siya namang mahalaga upang mahubog ang iyong magandang ugali o asal., ____________8. Turuan ang isang batang mamuhay sa katotohanan at sanayin ang kanyang kakayahang gamitin ang tamang katwiran. , ____________9. Ang isang taong may moral na integridad ay nahihiyang gawin ang anumang pinaniniwalaan niyang tama sa gitna ng mga nagtutunggaling paniniwala. , ____________10. Ang isang taong may moral na integridad ay may tiwalang ibahagi sa ibang tao ang kanyang sariling paniniwala na maaaring maging daan upang mahimok ang ilan na maniwala at makiayon. , TAMA O MALI

Posted on


____________1. Ang bawat tao sa mundo ay nagtataglay ng mga pagpapahalaga, ngunit hindi nalilinang ang mga ito sa loob lamang ng isang magdamag.


____________2. Ang pagnais ng taong takasan ang konsekuwensiya ng kanyang kilos ay ang pagnais na takasan ang kalayaan.
____________3. Ayon kay Esteban (1990) hindi maaaring gampanan ng mga magulang at guro ang maiparamdam sa mga bata ang paggalang sa kanilang pagiging tao
____________4. Dapat maunawaan ng isang tinedyer na katulad mo na mahalagang matutuhan ang mapanagutang paggamit ng kalayaan.
____________5. Ang maimulat sa kung paano inuunawa ng isang bata ang tama at mali ay hindi
maaring gampanan ng mga magulang at guro.
____________6. Ang isang kilos na masama ay maaaring ipagwalang-bahala. katulad ng pananakit ng kapwa, pisikal man o emosyonal, na nagiging paraan ng mga kabataang katulad mo upang magsaya o malibang
____________7. kapag isinasabuhay na ang mga pagpapahalaga, nangangahulugan ito na unti-unti nang mahuhubog ang iyong kilos o gawi na siya namang mahalaga upang mahubog ang iyong magandang ugali o asal.
____________8. Turuan ang isang batang mamuhay sa katotohanan at sanayin ang kanyang kakayahang gamitin ang tamang katwiran.
____________9. Ang isang taong may moral na integridad ay nahihiyang gawin ang anumang pinaniniwalaan niyang tama sa gitna ng mga nagtutunggaling paniniwala.
____________10. Ang isang taong may moral na integridad ay may tiwalang ibahagi sa ibang tao ang kanyang sariling paniniwala na maaaring maging daan upang mahimok ang ilan na maniwala at makiayon.
TAMA O MALI

Answer:

  1. MALI
  2. MALI
  3. MALI
  4. TAMA
  5. MALI
  6. MALI
  7. TAMA
  8. TAMA
  9. TAMA

10. TAMA

hope its hels.. thankyou

mark sa brainliest!


Leave a Reply

Your email address will not be published.