1. tataan hal-hal nu kudu dilakukeun pikeun miara kasehatan lingkungan sakola, 2. tetelakeun naon anu dimaksud biantara jeung caramah, 3. jentrekeun bagean-bagean tina biantara, tolong dijawab

Posted on


1. tataan hal-hal nu kudu dilakukeun pikeun miara kasehatan lingkungan sakola


2. tetelakeun naon anu dimaksud biantara jeung caramah
3. jentrekeun bagean-bagean tina biantara

tolong dijawab​

Jawaban:

1. miceun sampah Kana tempat na

terapkeun jadwal piket kelas

rapikeun peralatan kelas nu ges di gunakeun

2. -biantara Atawa pidato teh nyaeta nepikeun hiji kedalan Atawa caritaan anu disusun merenah di hareupeun jalma loba, Dina suasana resmi Atawa teu resmi

-caramah nyaeta nyarita Atawa nepikeun ilmu agama supaya urang jadi jalma bener

3.- salam bubuka, nyaeta urang pertama ngucapkeun salam saacan di mulai/basa basi lamih sopan

-eusi, nyaeta eusi tentang biantara NU Bade ku urang di bahas

-panutup, nyaeta salam panutup di bagian akhir biantara/permohonan maaf anu Aya kasalahan


Leave a Reply

Your email address will not be published.