1. Damdamin ng masidhing pagmamahal sa bayan., a. Sosyalismo, b. Nasyonalismo, c. Imperyalismo, d. Kolonyalismo, 2. Gumising ng damdaming makabayan sa Pilipinas, a. Jose Rizal, b. Sun Yat Sen, c. Apolinario Mabini, d. Kemal Ataturk, 3., Kaisipang Komunismo ang batayan ng nasyonalismo sa bansang ito., 0430., India, c. Japan, b. China, d. Pilipinas, “4. Upang mapangalagaan at di maimpluwensyahan ng mga dayuhan ang”, kanilang kultura, isinara nito ang pakikipag-ugnayan sa daigdig., a. China, c. Japan, b. Pilipinas, d. India, 5. Ang kahandaang ng isang tao na magtanggol at mamatay para sa, kaniyang bayan ay maituturing na pinakamahalagang manipestasyon ng, a. Nasyonalismo, c. Imperyalismo, b. Kolonyalismo, d. Heroismo

Posted on


1. Damdamin ng masidhing pagmamahal sa bayan.


a. Sosyalismo
b. Nasyonalismo
c. Imperyalismo
d. Kolonyalismo
2. Gumising ng damdaming makabayan sa Pilipinas
a. Jose Rizal
b. Sun Yat Sen
c. Apolinario Mabini
d. Kemal Ataturk
3.
Kaisipang Komunismo ang batayan ng nasyonalismo sa bansang ito.
а.
India
c. Japan
b. China
d. Pilipinas
4. Upang mapangalagaan at di maimpluwensyahan ng mga dayuhan ang
kanilang kultura, isinara nito ang pakikipag-ugnayan sa daigdig.
a. China
c. Japan
b. Pilipinas
d. India
5. Ang kahandaang ng isang tao na magtanggol at mamatay para sa
kaniyang bayan ay maituturing na pinakamahalagang manipestasyon ng
a. Nasyonalismo
c. Imperyalismo
b. Kolonyalismo
d. Heroismo​

Answer:

1.ʙ

2.

3.ʙ

4.ʙ

5.

Explanation:

1.ᴅᴀʜɪʟ ɪᴛᴏ ᴀʏ ɴᴀɢᴘᴀᴘᴀʜᴀʏᴀɢ ɴɢ ᴘᴀɢᴍᴀᴍᴀʜᴀʟ sᴀ ʙᴀʏᴀɴ ɴᴀ ᴘɪɴᴀɢᴀʟɪɴɢᴀɴ

2.ᴊᴏsᴇ ʀɪᴢᴀʟ ᴅᴀʜɪʟ ɪsᴀ sɪʏᴀ sᴀ ᴍɢᴀ ʙᴀʏᴀɴɪ ɴʜ ᴘɪʟɪᴘɪɴᴀs

3.:china ᴅᴀʜᴜʟ :Ilan din ang kumapit sa kaisipan ng sosyalismo at komunismo bilang pandas hindi lamang sa pagpapalaya ng bansa kundi sa pagbuo.

4.ᴄʜᴀɪɴᴀ ᴅᴀʜɪʟ sɪɴᴀᴋᴏᴘ ᴛᴀᴜ ɴɢ ᴍɢᴀ ʜᴀᴘᴏɴ

5.ᴘᴀɢᴍᴀᴍᴀʜᴀʟ sᴀ ʙᴀʏᴀɴ

>ᴘʟs ғᴏʟʟᴏᴡ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜᴀɴᴋs ᴍᴇ (^∇^)


Leave a Reply

Your email address will not be published.