1. Apa tegese Sanepan iku?, Golekana tegese Sanepan ing ngisor iki :, a) Arang kranjang tegese 20262026., b) Cahyane abang dluwang tegese 20262026.

Posted on


1. Apa tegese Sanepan iku?


Golekana tegese Sanepan ing ngisor iki :
a) Arang kranjang tegese …….
b) Cahyane abang dluwang tegese …….

Wangsulan

Sanepa yaiku unen-unen bangsane pepindhan lan ajeg panganggone, ngemu surasa mbangetake nanging nganggo tembung sing tegese kosok baline karo karepe.

  • Arang kranjang tegese akeh/kerep banget.
  • Cahyane abang dluwang tegese cahyane pucet banget.

Penjelasan

Sanepa

» unen-unen bangsane pepindhan lan ajeg panganggone, ngemu surasa mbangetake nanging nganggo tembung sing tegese kosok baline karo karepe.

—☆ Tuladha ;

✧ Pait madu : legi banget

✧ Atos debog : empuk banget

✧ Arang kranjang : kerep banget

✧ Jero tapak meri : cethek banget

✧ Abang dluwang : pucet banget

✧ Arang wulu kucing : akeh banget

✧ Arum jamban : banger/mambu banget

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 7

Materi : Piwulang 5 – Jenising Tembung

Kata Kunci : Sanepa, tegese, tuladhane

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 7.13.5

—————————–

Semoga membantu.


Leave a Reply

Your email address will not be published.